1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Onpage thế này đã chuẩn chưa?

Discussion in 'Hỏi đáp Seo - Trợ giúp Seo' started by Dragonz1988, Apr 2, 2014.

  1. tinhde

    tinhde New Member

    Việc đặt text link thì mỗi người seo một ý, mình thấy có người bảo chỉ đặt 2 link nhưng cũng có người bảo đặt 5 link... Quan trọng là mình thấy phù hợp thôi.
     
  2. quangdang99

    quangdang99 New Member

Share This Page