Thiết Kế Web

Điều chỉnh cài đặt Apache cho máy chủ ảo plesk

60

Bạn có thể tùy chỉnh cấu hình Apache cho một trang web cụ thể trong Bảng điều khiển Khách hàng trên Trang web & Tên miền > < tên miền >> Cài đặt Apache & nginx .

Điều chỉnh Cài đặt Apache Thông thường

Phần Cài đặt chung của Apache có các cài đặt mà chủ trang web thường muốn điều chỉnh. Ví dụ: để thêm các tệp chỉ mục tùy chỉnh hoặc hạn chế quyền truy cập vào trang web theo địa chỉ IP. Đối với mỗi tham số, bạn có thể nhập một giá trị tùy chỉnh, hoặc sử dụng cấu hình mặc định của Apache (bằng cách chọn giá trị Mặc định ).

Lưu ý: Đối lập với cài đặt máy chủ web khác, từ chối Truy cập vào thông số trang web không ghi đè nhưng bổ sung danh sách các địa chỉ IP được cung cấp trong cấu hình mặc định. Trong trường hợp xung đột (ví dụ: khi bạn cho phép địa chỉ bị từ chối trong cấu hình mặc định), các giá trị của bạn sẽ được sử dụng.

Điều chỉnh các Chỉ thị bổ sung Apache

Để thêm các chỉ dẫn Apache cho một trang web không có trong cài đặt Apache chung , hãy sử dụng Chỉ thị bổ sung cho HTTP và Các chỉ thị bổ sung cho các trường HTTPS . Khi chỉnh sửa các trường, sử dụng cú pháp như trong httpd.conf. Ví dụ: nếu bạn muốn thiết lập một trang lỗi tuỳ chỉnh, hãy thêm dòng:

ErrorDocument 401 /my_error_page.html

Quan trọng: Khách hàng của bạn không thể xem và chỉnh sửa các trường này.

Leave A Reply

Your email address will not be published.