Thiết Kế Web

Thay đổi ngôn ngữ tiếng việt Plesk !

46

Đăng nhập vào root hoặc administrator trên máy chủ plesk port 8443 hoặc 8880

Rồi truy cập vào Tools & Settings > Interface Management > Language >

Sau đó chọn tiếng việt và nhấn Make Default

Leave A Reply

Your email address will not be published.