1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Seo copywriting là gì, tác dụng và tầm ảnh hưởng của nó như thế nào?

Discussion in 'Seo Copywriting' started by doquangvinhlc, May 10, 2013.

  1. kt001

    kt001 New Member

  2. tinhde

    tinhde New Member

    Người coppywriting nghệ thuật là biến được bài viết của người khác thành của mình mà người đọc sẽ thấy bài viết của bạn mới là bài gốc.
     

Share This Page