• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.

Tài Liệu Bài giảng, bài tập mô hình toán, đủ các dạng

Tú Trinh

Well-Known Member
#1
BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Bài 1.1: Cho hàm tổng chi phí
TC = Q[SUP]3[/SUP] – 5Q[SUP]2[/SUP] + 14Q +144 (Q > 0)
a. Khảo sát sự thay đổi tuyệt đối của TC theo Q từ đó cho nhận xét về mở rộng sản xuất
b. Tính hệ số co giãn của TC theo Q tại Q = 2. Nêu ý nghĩa của hệ số?
c. Cho giá sản phẩm là P = 70, với mức thuế doanh thu 20%, tính lợi nhuận khi Q = 3, tìm các điểm hòa vốn và phân tích sự thay đổi của hàm tổng lợi nhuận.
Bài tập chương II

Bài 2. 1. Cho bảng cân đối liên ngành dạng hiện vật năm t:
[TABLE]
[TR]
[TD]Sản lượng
[/TD]
[TD="colspan: 3"]Sản phẩm trung gian
[/TD]
[TD]Sản phẩm CC
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]600
[/TD]
[TD]60
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[TD]0
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]400
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]40
[/TD]
[TD]165
[/TD]
[TD]75
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]120
[/TD]
[TD]120
[/TD]
[TD]55
[/TD]
[TD]255
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Lao động
[/TD]
[TD]60
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[TD]82.5
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

Attachments