• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.

Tài Liệu Bài tập QHTT

Tú Trinh

Well-Known Member
#1
lập mô hình toán của bài toán sau:
một doanh nghiệp đồ gỗ sản xuất bàn, ghế, tủ. số bàn ghế phải theo tỉ lệ 1:6. doanh nghiệp hiện có 120 triệu đồng vốn và số lao động tuơng đuơng 1000 ngày công. định mức tiêu hao các yếu tố sản xuất lao động, lợi nhuận được cho bởi bảng sau . lập kế hoạch sản xuất sao cho tổng lợi nhuận là lớn nhất .