• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.

Tài Liệu Đề thi tối ưu hóa

Tú Trinh

Well-Known Member
#1
CÂU 1 (2 điểm)
a)
LỚP Giỏi 1 môn (1 điểm)
Giỏi Toán 6 2
Giỏi Anh văn 10 6
Giỏi Toán&AV 4 p = C(34,3)/C(46,3) = 0,3942
TỔNG SỐ 46 34 (không giỏi môn nào)
b) X ~ N( 5,2 1,96 )