• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.

Tài Liệu Slide quy hoạch tuyến tính - thầy Nguyễn Công Trí

Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Goïi x1, x2, x3 laàn löôït laø thôøi gian saûnûn xuaát ra saûn
phaåm theo 3 phöông phaùp PP1, PP2, PP3.
Toång saûnûn phaåm saûn xuaát (caàn laøm cöïcïc ñaïi)
f(x) = 10x1 + 12x2 + 9x3 max
Do xí nghieäp chæ coù 250 nguyeânân lieäu N1 neânân x1, x2,
x3 phaûi thoûa maõnõn 4x1 + 5x2 + 3x3 250
Töông töï cho caùc nguyeân lieäu N2, N3 ta coù
2x1 + 4x2 + x3 350 vaø 3x1 + 6x2 + 4x3 450
Dó nhieânân ta phaûi coù x1, x2, x3 khoânâng aâmâm
Vaäyäy moâ hình baøi toaùn ñöôïc phaùt bieåu nhö sau:
Tìm caùc bieán x1, x2, x3 sao cho