Thiết Kế Web

Hướng dẫn cài đặt Plesk trên Linux

60
  • Cấu hình yêu cầu (đối với Server hoặc VPS)
  • RAM: 512MB – 1GB RAM (tối thiểu 512MB RAM)
  • HDD hoặc SSD: 10 GB (tối thiểu)
  • OS: CentOS, Debian, Ubuntu Server, RedHat Enterprise (Khuyên dùng CentOS 6.x, 7.x ; Debian 7.0; RedHat Enterprise 7.x)
  • Yêu cầu gói dịch vụ tối thiểu: wget
yum install wget -y

Đối với cài đặt Plesk, bạn cần phải cấu hình máy chủ Linux hoặc máy ảo với truy cập internet.
Đăng nhập VPS/Server đã cài đặt hệ điều hành CentOS bằng User Root thông qua putty.

Kết nối máy chủ và tải trình cài đặt plesk từ trang của hãng về

wget http://autoinstall.plesk.com/plesk-installer

Thêm các quyền thực hiện cho trình cài đặt Plesk

chmod +x plesk-installer
./plesk-installer

Leave A Reply

Your email address will not be published.